Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a

Cégnév: Carmen 2001 Táncstúdió KFT

Székhely: 1114. Budapest, Ulászló u. 28 IV. em. 1

Adószám: 12657812-2-43

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-697067/15

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

  1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

  1. Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: Carmen 2001 Táncstúdió KFT

Székhely: 01-09-697067/15

Adatkezelő személye:  Papp Endre Zoltán

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

- a továbbiakban Szolgáltató.

 

Az Adatkezelésre a www.carmen-dance.hu internetes oldalon található internetes tartalmak

Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely

nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során

közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a)

pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Ezen rendelkezésre figyelemmel Szolgáltató a Regisztrált személyeket Felhasználóként kezeli, az adatkezelés során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a Felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

A www.carmen-dance.hu oldalon a megrendelés űrlapot kitöltő  Felhasználóról nyilvántartott személyes adatok:

  • - Név
  • - Email cím
  • - Telefon szám

3.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az előbbiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a „Jelentkezés tanfolyamra” űrlap kitöltésével, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő részére az „Jelentkezés tanfolyamra” űrlapban feltett kérdésre a válaszokat, az esetleges megrendeléssel összefüggésbe hozható anyagokat tartalmazó megkereséseket küldjön.

3.2. Az adatkezelés célja a Carmen 2001 Táncstúdió Kft által biztosított táncoktatás szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Felhasználó a www.carmen-dance.hu  oldalon történő „Jelentkezés tanfolyamra” űrlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

- a Felhasználóval való kapcsolattartás,

- szolgáltatás információk adása

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat  szolgál. Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a regisztráció során megadott e-mail címre az általa értékesített szolgáltatásokról szóló tájékoztatást e-mailben juttatja el Felhasználó részére.

A regisztráció során megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: a telefonszám kezelése az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál. A Felhasználó adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Mivel a Carmen 2001 Táncstúdió KFT a Tanítványaival kölcsönös bizalmon alapuló, jó kapcsolat kialakítására törekszik, és kiemelt figyelmet fordít a tanítványi jogok biztosítására, tevékenysége ellátása során pedig a jogszabályi megfelelésre, ezért átalakítja a tanítványi adatvédelmi jogok gyakorlásának lehetőségét!

Weboldalán olyan rendszert alakít ki, melyen keresztül minden tanítványának hozzáférési lehetőséget biztosít saját adataihoz, azok módosításához, vagy végleges törléséhez!

3.2.1 Adatvédelmi elveink

A szolgáltatások nyújtása kapcsán elengedhetetlen, hogy tanulóinktól, bizonyos -személyes illetve más természetű- adatokat kérjünk be. Mind a személyes adatok tárolására és biztonságára vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások, mind pedig a szolgáltatás nyújtásával együtt járó erkölcsi felelősségérzet komoly feladatot ró ránk. Ennek igyekszünk a legteljesebb mértékben megfelelni.

3.2.2 Minimális adatbekérés

A megrendelőinktől, érdeklődő ügyfeleinktől minden esetben csak az elengedhetetlenül szükséges adatokat kérjük be. Tételesen, a nevet, az e-mail címet, a telefonszámot, illetve számla kérés esetén a számlázáshoz szükség van néhány alapvető adatra: a megrendelő nevére és lakcímére, illetve a cég nevére és székhelyére; a kapcsolattartás érdekében szükségünk van a megrendelő e-mail címére és telefonszámára, esetleg fax-számára.

Amennyiben az ügyfelünk, tanulónk 14 éven aluli személy abban az esetben adatkezelése nem történik, csak szülő adata, 14-18 éves korig szülői beleegyezéssel.

Az elengedhetetlenül szükséges adatokon felül azonban semmilyen felesleges információt nem kérünk tanulóinktól. Tételesen, nem kérjük a tanuló anyja nevét, személyi számát, cég esetében a bankszámla-számot.

3.2.3 Rendeltetésszerű felhasználás

Az elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használjuk. Az adatokat soha nem adjuk ki harmadik személynek; ettől csak a törvényben előírt kötelezettség teljesítése, elsősorban jogerős bírósági végzés esetén térünk el. A rendelkezésünkre álló elérhetőségi adatokat -lakcím, telefonszám, e-mail cím- csak az oktatáshoz szükséges mértékben használjuk fel, azaz számlaküldésre, az esetleges számlázási vagy egyéb problémák megoldásához szükséges levelezésre, az oktatással kapcsolatos közérdekű közlések továbbítására.

Nem használjuk fel az adatokat reklám, a megrendelő, érdeklődő által nem igényelt információ küldésére.

3.2.4 Biztonságos őrzés

Gondoskodunk az adatok őrzéséről, így azokhoz idegen nem férhet hozzá. Az adatokat mind hagyományos adathordozón -papíron-, mind pedig elektronikus formában biztonságos helyen és módon tároljuk. Az adatokat kódolva, illetve elzárt helyen tároljuk.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

3.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


 

  1. Az adatkezelés időtartama

4.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Felhasználó maga végezheti.

4.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

5.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át.

5.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

5.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  1. A Felhasználó jogai

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a 4.1 pontban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 6.3 pontban megadott elérhetőségek útján.

6.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.


 

6.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Carmen 2001 Táncstúdió KFT. 1114. Budapest, Ulászló u. 28 IV. em. 1, email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

6.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6.5. A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

6.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. Egyéb rendelkezések

7.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

7.4 Az adatvédelmi elvek módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Carmen 2001 Táncstúdió KFT a jövőben módosítaná, úgy a változásokat a honlapon megfelelő módon közzéteszi (jellemzően az "aktuális" modulon belül) és a módosításra a honlap látogatóinak figyelmét felhívja.

kezdo salsa tanfolyamok

Figura katalogus

 

valaszolunk

szep kartya

Salsa tanfolyamok, bulik, táborok